bonificaciones Plusvalía Martorell

Bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Martorell

Publicat el 5 d'octubre de 2022

veure article en Español (Espanyol)

T’expliquem les bonificacions a la Plusvàlua Municipal de Martorell a què podràs accedir en cas d’heretar un habitatge habitual.

La Plusvàlua Municipal és un impost que depèn de cada Ajuntament que grava l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana on s’ubiquen els immobles durant el període temps en què es tenen en propietat.

És un tribut que cal liquidar sempre que un immoble canvia de propietaris, és a dir, en tots els casos de compravenda, herència o donació.

Després del Decret llei 26/2021, del 8 de novembre publicat al BOE, s’estableixen dos supòsits en què no cal abonar el tribut:

  • Quan no s’ha obtingut un guany econòmic real amb la venda de l’immoble, és a dir, quan el preu de venda és inferior al preu pel qual es va comprar la propietat en el seu moment.
  • Quan l’import que hem de pagar en concepte de Plusvàlua Municipal és superior al guany econòmic real obtingut amb la venda.

A més, cada Ajuntament estableix les seves pròpies exempcions i bonificacions per veure aminorada la quantitat que hauran de desemborsar els seus contribuents.

Bonificacions a la Plusvàlua de Martorell

Pel que fa a les bonificacions locals, l’Ajuntament de Martorell estableix la bonificació següent sobre la quota tributària de l’impost en casos d’herència de l’habitatge habitual.

95% de bonificació

Bonificació del 95% a la Plusvàlua Municipal de Martorell en casos d’herència que afectin l’habitatge habitual del causant realitzades a títol lucratiu a favor dels seus descendents de primer grau de consanguineïtat i adoptats així com cònjuges i els seus ascendents de primer grau de consanguineïtat i adoptants.

Què es considera habitatge habitual?

Es considera habitatge habitual a l’efecte de la bonificació a la Plusvàlua Municipal de Martorell, la residència on figuri empadronat el causant. A més, no es perdrà aquesta consideració als efectes de la bonificació quan la baixa al padró d’habitants hagi estat motivada per causes de salut suficientment acreditades.

Dins l’habitatge habitual s’hi podrà incloure un habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament sempre que es trobin situades al mateix edifici o complex urbanístic.

Requisits per accedir a la bonificació

Per tenir accés a la bonificació cal que l’immoble adquirit en el moment de la mort del causant no estigui totalment o parcialment cedit a tercers.

Termini per presentar l’autoliquidació

La liquidació de la Plusvàlua Municipal a Martorell haurà de realitzar-se en els terminis següents:

  • Actes inter vius: 30 dies hàbils
  • Actes per defunció: 6 mesos prorrogables fins a un any si la sol·licitud de pròrroga es fa durant els 6 primers mesos.

Com calcular la Plusvàlua a Martorell

La quota final a desemborsar en concepte de Plusvàlua Municipal a Martorell depèn del valor cadastral assignat a l’immoble així com del nombre d’anys durant els quals la persona que el transmet hagi estat propietària de l’immoble. Les bonificacions s’han d’aplicar sobre la quota resultant.

Al nostre article Com calcular la Plusvàlua Municipal a Martorell us indiquem com calcular aquesta taxa pas a pas de manera automàtica. Tot i així, també tenim a la teva disposició una Plantilla d’Excel amb la que pots calcular la Plusvàlua Municipal d’un habitatge a Martorell de manera automàtica.

Calcular la Plusvàlua a Martorell

Plantilla d'Excel amb què calcular de forma automàtica la Plusvàlua Municipal del teu habitatge.

Descarregar l'Excel

Després dels nous canvis normatius introduïts pel Decret llei 26/2021, del 8 de novembre, el contribuent tindrà dos mètodes de càlcul entre els quals podreu triar el que us resulti més avantatjós econòmicament per al càlcul de la Plusvàlua: el Mètode Objectiu, que té en compte els anys transcorreguts entre l’adquisició de l’habitatge i la seva transmissió, i la Plusvàlua Real, sistema basat en el guany patrimonial real experimentat amb l’operació immobiliària.

Si vols vendre un habitatge a Martorell i vols que t’ajudem a calcular el que hauries de pagar per la Plusvàlua del teu habitatge, pots posar-te en contacte amb nosaltres. Amb la nostra Plantilla d’Excel podràs calcular quant hauràs de pagar per la Plusvàlua del teu immoble de manera automàtica, però sempre pots posar-te en contacte amb la nostra immobiliària si prefereixes un tracte més personal o si et sorgeixen dubtes ja sigui durant el càlcul de l’impost o durant el teu procés de venda.

<< Calcular la Plusvàlua a Martorell >>