bonificaciones Plusvalía Barcelona

Bonificacions en la Plusvàlua Municipal de Barcelona

Publicat el 11 de març de 2021

veure article en Español (Espanyol)

T’expliquem la bonificació en la Plusvàlua Municipal de Barcelona a la qual podràs accedir en cas d’heretar un habitatge habitual.

La Plusvàlua Municipal és un impost que cal abonar en cas de venda, herència o donació d’un immoble. El seu objectiu és gravar l’increment de valor que experimenta al cap dels anys el terreny de naturalesa urbana en el qual es troba ubicat.

Tot i que la Plusvàlua Municipal és una taxa obligatòria, hi ha situacions en què podrem lliurar-nos d’abonar aquest impost. Després de les diverses sentències del Tribunal Constitucional, es pot considerar com a inconstitucional el pagament de la Plusvàlua Municipal en aquestes dues situacions:

  • Quan no s’hagi obtingut un guany econòmic real amb la venda de l’immoble, és a dir, quan el preu de venda sigui inferior al preu pel qual en el seu dia es va comprar l’immoble.
  • Quan l’import que haguem de pagar en concepte de Plusvàlua Municipal sigui superior al guany econòmic obtingut amb la venda.

A més d’aquestes situacions, hi ha una bonificació en la Plusvàlua Municipal de Barcelona que ens pot ajudar a disminuir la quantia final que ens toqui pagar.

>> Calcular Plusvalía Municipal [Planilla Excell] <<

Bonificació per herència a la Plusvàlua de Barcelona

En el cas de les herències, si l’habitatge a transmetre és l’habitatge habitual de la persona morta (i així consta en el padró d’habitants), els cònjuges, ascendents o descendents podran sol·licitar una bonificació del 95%. Així queda especificat a la pàgina web de l’ajuntament de Barcelona.

Per a què la bonificació sigui definitiva, l’hereu ha de mantenir l’habitatge rebut en propietat com a mínim durant els tres anys posteriors a la defunció.

* Important! Per a l’obtenció de la bonificació es poden incloure juntament amb l’habitatge habitual, un traster i fins a dues places de garatge si es troben situats en el mateix edifici.

Termini per a sol·licitar la bonificació

L’hereu tindrà un termini de sis mesos prorrogables a sis més per a sol·licitar la bonificació en la Plusvàlua Municipal de Barcelona per l’herència de l’habitatge habitual. Aquest període comptarà des de la data de la defunció del causant i durant aquest període l’hereu haurà de practicar l’autoliquidació amb l’aplicació provisional de la bonificació.

Si s’ha sol·licitat la bonificació però no es compleixen els requisits d’habitatge habitual, l’hereu haurà d’abonar la quantitat que en el seu dia se li va bonificar més els interessos de demora.

Com calcular la Plusvàlua Municipal a Barcelona

La quantitat final a abonar en concepte de Plusvàlua Municipal a Barcelona estarà relacionada, d’una banda, amb el valor cadastral assignat al nostre habitatge, i d’altra banda, amb el nombre d’anys que hàgim estat els seus propietaris. En cas d’herència es comptabilitzaran el nombre d’anys que el difunt hagi estat en propietat de l’habitatge heretat.

En el nostre article Impost de la Plusvàlua a Barcelona: 7 preguntes clau donem resposta a les preguntes més habituals sorgides al voltant d’aquest impost.

Per poder realitzar el càlcul de manera senzilla, a DUX BCN hem preparat una calculadora de la Plusvàlua Municipal a Barcelona per fer el càlcul de manera automàtica. Tan sols hauràs d’indicar les dades relatives a l’habitatge a transmetre (valor cadastral, any de compra i any de venda) i podràs calcular l’import final que hauràs d’abonar en concepte de Plusvàlua Municipal a Barcelona.

Calcular la Plusvàlua a Barcelona

Plantilla d'Excel amb què calcular de forma automàtica la Plusvàlua Municipal del teu habitatge.

Descarregar l'Excel