L’Impost de la Plusvàlua a Barcelona: 7 preguntes clau

Publicat el 7 de setembre de 2022

veure article en Español (Espanyol)

Un dels impostos a què han de fer front els propietaris en vendre el seu habitatge és el pagament de la Plusvàlua Municipal. A continuació donarem resposta a les 7 preguntes més habituals que solen sorgir sobre l’impost de la Plusvàlua a Barcelona.

L’impost sobre l’increment de Valor dels terrenys de naturalesa urbana (IITVU), més conegut com a Plusvàlua Municipal, és un impost municipal que grava l’increment de valor dels terrenys urbans posat de manifest en el moment de la transmissió

Fins fa ben poc, cap venedor no podia lliurar-se del pagament d’aquest impost. Tot i així, a partir de 2017 s’obra el debat sobre la constitucionalitat d’aquest impost donant com a resultat diferents veredictes del Tribunal Constitucional. Per acabar amb aquest debat i garantir els ingressos de les arques municipals, el Consell de Ministres aprovava mitjançant el Reial Decret Llei del 8 de novembre de 2021 la nova doctrina que regularà la Plusvàlua Municipal.

Al següent article intentarem resoldre algunes de les preguntes què més rebem a les nostres oficines sobre l’impost de la Plusvàlua a Barcelona.

1. Quan cal pagar la Plusvàlua Municipal a Barcelona?

La Plusvàlua Municipal cal abonar-la cada vegada que una propietat es transfereix d’un propietari a un altre. Ens estem referint a les següents situacions concretes:

  • Venda d’una propietat
  • Herència d’una propietat
  • Donació d’una propietat

Sempre que es doni una d’aquestes tres situacions i la propietat hagi experimentat un augment de valor durant els anys en què la persona hagi estat propietari de l’immoble, caldrà fer front al pagament de la Plusvàlua Municipal. Si no s’ha produït el guany patrimonial, la transmissió queda exempta del pagament de l’impost.

2. Com es calcula la Plusvàlua Municipal a Barcelona?

Des de l’entrada en vigor del Reial Decret Llei del 8 de novembre de 2021, els contribuents podran triar entre dos mètodes diferents a l’hora de calcular la Plusvàlua Municipal del seu habitatge a Barcelona:

  • Mètode Objectiu: consisteix en aplicar al valor cadastral del sòl de l’habitatge el coeficient de multiplicació que correspongui segons els anys que hagin passat entre la data d’adquisició i la data de transmissió de l’habitatge. Un cop obtinguda la base imposable, ja només quedarà aplicar el tipus impositiu que correspongui (a Barcelona el 30%).
  • Plusvàlua Real: calculem el guany patrimonial obtingut per la venda i el multipliquem pel percentatge que representa el valor cadastral del sòl sobre el valor cadastral total de l’habitatge. Obtenim la base imposable sobre la qual aplicar el tipus impositiu que correspongui, a Barcelona, el 30%.

A DUX hem actualitzat la nostra plantilla de la Plusvàlua Municipal a Barcelona perquè calculis de manera automàtica el que hauràs de pagar en concepte d’aquesta taxa en funció del mètode de càlcul triat. Descarrega’t la teva plantilla, omple el nostre Excel amb els valors relatius al teu immoble i calcula la Plusvàlua Municipal a Barcelona a l’instant.

Calcular la Plusvàlua a Barcelona

Plantilla d'Excel amb què calcular de forma automàtica la Plusvàlua Municipal del teu habitatge.

Descarregar l'Excel

 

3. Quines bonificacions existeixen a la Plusvàlua de Barcelona?

En el cas de les herències, hi ha dues circumstàncies que poden fer disminuir la quantitat a abonar en concepte d’impost de Plusvàlua a Barcelona:

  • Habitatge habitual: si el que es transmet és un habitatge habitual, considerant com a tal l’habitatge, un traster i fins a dues places d’aparcament del mateix edifici, el cònjuge o els descendents i ascendents per naturalesa i adopció podran optar a una bonificació del 95%.
  • Locals afectes a activitats empresarials: si el que es transmet és un local a l’efecte d’activitat empresarial o professional, el cònjuge, el descendent i l’ascendent per naturalesa o adopció podrà accedir a una bonificació del 95%.

4. Qui paga la Plusvàlua Municipal a Barcelona?

En les compravendes i com a norma general, la part venedora és la que ha d’abonar l’impost de Plusvàlua Municipal a Barcelona. No obstant, es pot arribar a un acord perquè aquest impost sigui assumit per la part compradora si així ho acorden ambdues parts.

Com a excepcions, si el venedor és una persona no resident, serà el comprador qui hagi d’abonar l’impost, i si l’habitatge es transfereix mitjançant donació o herència, aquest impost anirà a càrrec del nou propietari.

5. A quins immobles afecta la normativa?

La Plusvàlua Municipal a Barcelona ha d’abonar-se sempre que es transmetin béns de naturalesa urbana, és a dir, pisos, apartaments, locals, garatges… No afectarà, en canvi, a les transmissions d’un terreny rústic o d’un bé dins del perímetre delimitat com a conjunt històric-artístic.

precio-en-la-zona-franca-de-barcelona

6. Quan caduca la Plusvàlua Municipal a Barcelona?

La Plusvàlua Municipal prescriu als 4 anys i 1 mes després de la data d’adquisició i als 4 anys i 6 mesos en cas de defunció. Aquest termini comença a comptar l’endemà que finalitzi el termini per presentar la liquidació.

Cal tenir en compte que si l’ajuntament ens reclama el pagament de la Plusvàlua Municipal abans que finalitzi el termini de prescripció haurem de fer front a una sanció econòmica que pot ser de fins a un 150% més del que ens tocaria pagar.

7. Quin valor cadastral s’utilitza?

El valor cadastral d’un habitatge és un valor administratiu que depèn d’uns determinats criteris de valoració propis de cada ajuntament. Per norma general, aquests criteris tenen en compte la localització, el valor del sòl, el valor de construcció i el valor de producció de la propietat (entre d’altres).

Per saber el valor cadastral de la teva propietat pots consultar l’últim rebut de l’IBI o la pàgina web del cadastre.

 

* L’impost de la Plusvàlua a Barcelona és una taxa complexa i requereix tenir en compte diversos factors per poder fer-ne un càlcul minuciós. Gràcies a la nostra Plantilla Plusvàlua Municipal a Barcelona podràs realitzar aquest càlcul de manera automàtica i sense errors.

>> Calcular Plusvàlua Municipal [Plantilla d’Excel] <<